Směrnice o úplatě 2017 / 2018

S M Ě R N I C E č. j.

o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017 / 2018

 

 

Ředitelka Městské mateřské školy Hořovice

podle § 123 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

stanovuje

  1. úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu, od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ve výši 400 Kč za měsíc.

  2. Bezúplatnost předškolního vzdělávání podle par. 123 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje na děti od dosažení 5 roku věku (počínaje následujícím školním rokem) a potrvá až do zahájení povinné školní docházky.

  3. V případě přerušení provozu mateřské školy podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za školné sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

  4.  Osvobozen od úplaty je :

            a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

            b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

            c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

            d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

 

  • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

 

 

V Hořovicích, dne 4. 5. 2017
Bc. Helena Nesnidalová, ředitelka MMŠ Hořovice