ZDE se podívejte na výsledky ankety z června 2018, jak jsou rodiče spokojeni se školkou.

Obecně o třídách

 • Děti jsou do tříd zařazovány s rozdílem přibližně1 roku věku.
 • Starší děti mají denně řízenou půlhodinovou činnost s tématy z různých oblastí.

Třídy s nejmladšími dětmi mají v programu zaměření na:

 • adaptaci v novém prostředí
 • upevňování a rozvoj základních návyků
 • budování příjemného prostředí s pozitivními vztahy
 • dostatek podnětů, které je stimulují ke hře, tzn. k poznávání

Společné všem třídám 

 • denní pobyt venku a ranní cvičení
 • hra jako základní metoda učení
 • prožitkové a smyslové hry
 • tvořivost, všestrannost podnětů
 • vyváženost řízených a spontánních aktivit
 • odpočinek, pravidelný režim
 • dodržování jasně nastavených pravidel jako prevence šikany a negativních postojů
 • komunikační kruhy
 • trénink samostatnosti a schopnosti jasného sdělení
 • denně logopedická kolečka - trénink dovedností pro rozvoj řeči (obratnost a gymnastika mluvidel, jazykolamy slovní hříčky, říkadla..)
 

Speciální třída

MMŠ Hořovice otevírá každý školní rok jednu speciální třídu pro 6 zdravotně postižených dětí. Počet dětí se řídí vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. O děti pečují 2 odborně kvalifikované a vysokoškolsky vzdělané speciální pedagožky i asistent pedagoga. Děti jsou vzdělávány podle běžného, ale uzpůsobeného školního vzdělávacího programu a individuálních plánů speciálně vytvořených na každé dítě jednotlivě ve spolupráci s příslušnými odborníky.

Podmínkou přijetí je doporučení Pedagogicko - psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra.  
Nekoná se zápis jako do běžných tříd.  O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

 
 

 

Klikněte si na svoji třídu a přečtěte si něco o ní:
2018 / 2019
Delfínci
Koťata
Králíčci
Krtečci
Kuřátka
Lvíčata
Medvíďata
Motýlci
Myšky
Pejsci
Veverky
Žabky