Pejsci - speciální třída

Počet: max. 6 dětí

Speciální pedagožky: Bc. Alena Králová
                               Karolína Plecitá


 

Součástí městské mateřské školy v Hořovicích je i speciální třída pro děti s různým druhem postižení. Děti jsou zde vzdělávány individuálně i ve skupinách podle rámcového vzdělávacího plánu s ohledem na jejich možnosti. Některé děti jsou integrovány do běžných tříd na volnou hru nebo vzdělávací činnosti. Děti jsou zde vedeni k samostatnosti a sebeobsluze dle individuálních schopností každého z nich. Ti s poruchou autistického spektra, kteří mají problém s verbální komunikací, učíme používat jiný druh komunikace (neverbální) jako je například komunikace pomocí obrázkových karet nebo lišt, které dítěti usnadní nejen vyjádření toho, co aktuálně vyžaduje, ale také se lépe orientuje v denním plánu a  čase stráveném ve školském zařízení. Díky těmto alternativním metodám se dítě cítí bezpečně a není stresované z neznáma. 

Speciální třída je malopočetná, vždy je kladen důraz na aktuální diagnózy přijatých dětí. Cílem je děti co nejlépe připravit pro běžný život, zdokonalit jejich schopnosti a dovednosti. Nedílnou součástí vzdělávání jsou každodenní pobyty venku, kde žáci poznávají živou i neživou přírodu a seznamují se s městským ruchem. Akcí školky jako je návštěva tělocvičny, plavání, divadlo, výlety atd. se děti ze speciální třídy zúčastňují individuálně dle možností. 

Třída je rozdělena na několik koutků, které jsou uzpůsobené potřebám žáků. Součástí třídy je relaxační vak, kde si dítě může odpočinout. Dalším relaxačním prvkem je aromaterapie, díky ní navozujeme ve třídě správnou atmosféru pro relaxaci nebo naopak k práci.

 

Podívejte se do Fotogalerie ZDE.